Türkçe | English

2B'ye Köşkten Onay Çıktı

30.04.2012

Köşk’ten 2B’ye onay çıktı sıra hak sahiplerinde
27 Nisan 2012

Kamuoyunda “2B” olarak bilinen yasa, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı. Buna göre, hak sahiplerinin arazileri almak için belirlenen süre içinde başvuruda bulunması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül herkesin merakla beklediği 2B Yasası olarak bilinen yasayı onayladı. Resmi Gazete’de yayımlanarak 25 Nisan 2012’de yürürlüğe giren Kanun’a göre, 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre; bu taşınmazların 31 Aralık 2011 tarihinden önce kullanıcısı veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişilerden bu taşınmazları satın almak için süresi içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler hak sahibi sayılacak.

Ayrıca, 31 Aralık 2011 tarihinden önce söz konusu taşınmazların kullanıcısı veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilecek kişilerden bu taşınmazları satın almak için süresi içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler de yine hak sahibi olarak değerlendirilecek. Hak sahiplerinden taşınmazların 31 Aralık 2011 tarihinden önce kullanıcısı olanlar bugünden itibaren altı ay içinde, sonra kullanıcısı olanlar ise güncelleme listelerinin tescil edildiği veya kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren sekiz ay içinde idareye başvurarak, taşınmazların bedeli karşılığında kendilerine doğrudan satılmasını isteyebilecek.

2B ne diyor?

Kanun’a göre, hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 70’i olarak belirlendi. Başvuru sahiplerinden satış bedellerine mahsup edilmek üzere belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için 2 bin lira, dışında olan yerler için
1.000 lira başvuru bedeli alınarak ilgilileri adına emanet hesabına kaydedilecek.
Satış işlemleri idarece, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılacak.
25 Nisan 2012’den önce düzenlenen güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları kapsamında kalan taşınmazların satış işlemleri, 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren tespit edilen rayiç bedeller üzerinden yapılacak.

2B arazisi satın alırken nelere dikkat etmeli?

Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 20, en az yarısının ödenmesi halinde yüzde 10 indirim uygulanacak. Bu bedeller idarece yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecek. Tebliğ edilen satış bedeline itiraz edilemeyecek ve dava açılamayacak.
Peşinat alınmadan yapılan taksitle satışlarda ise satış bedelinin yüzde 10’u, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecek. Kalanı ise belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla üç yılda altı eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla dört yılda sekiz eşit taksitte faizsiz olarak ödenecek.
Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde; taşınmaz, tapuda hak sahibi adına devredilecek.
İdare tarafından yapılan taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan taşınmaz satış sözleşmeleri ile kanuni ipotek sözleşmelerinde resmi şekil şartı aranmayacak.
İpotek tesis edilerek devredilen taşınmazların üçüncü kişilere satılması halinde borcun kalan tutarından alıcılar sorumlu olacak. Hak sahibi adına mülkiyet devredilmeden yapılan taksitli satışlarda, hak sahibi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, tahsil edilen tutar hak sahibine aynen ve faizsiz olarak iade edilecek.
Peşin satışlarda satış bedelinin tamamını, taksitli satışlarda ise peşinatı veya taksitleri vadesinde ödememek suretiyle yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin doğrudan satın alma hakları düşecek.
Taksitli satışlarda, taksit süresinin sonuna kadar ödenmek kaydıyla taksitlerden ikisinin vadesinde ödenmemesi yükümlülüklerin ihlali anlamına gelmeyecek. Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarına Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacak.
Hak sahibi olmadığı belirlenen başvuru sahiplerine, Kanundan yararlanamayacakları gerekçeleriyle birlikte bildirilerek başvuru bedeli aynen ve faizsiz olarak iade edilecek.

Yeniden orman olacak

Kanun’a göre, Maliye Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’nce 2-B alanlarından tekrar orman olarak değerlendirilmesi teklif edilen yerleri Genel Müdürlüğe tahsis edecek.
Boşaltılan orman içindeki arazi, yapı ve tesis yerleri, Orman Genel Müdürlüğü’nce devlet ormanı olarak ağaçlandırılacak.
Yerinde kalkındırılması mümkün olamayan devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köy ve mahalle halkının yerleşimi için Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan ancak amacı doğrultusunda kullanılamayan 2-A alanları, verimsiz de olsa, başka amaçlarla kullanılmaması için orman vasfıyla Hazine adına tescil edilecek.
Clicks: 1638   |   Last Updated: 30.04.2012
Print Page


  Other News
•  06.01.2014 | 2014 Ekspertiz Asgari Ücret Tarifesi
•  06.01.2014 | Konut Taşıt ve Tüketici Kredilerine İlişkin Sınırlamalarda Değişiklikler
•  09.12.2013 | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
•  09.12.2013 | TAKBİS Sistemine Erişim Protokolü
•  15.03.2013 | Sermaye Piyasasında Değerleme Faaliyetinde Bulunacak Değerleme Kuruluşlarına ve Değerleme Faaliyetine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı Hakkında Basın Duyurusu
•  15.03.2013 | 2013- Arsa ve Arazilerin Metrekare Birim Değerlerinin Tespitine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlanmıştır
•  15.03.2013 | Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Yasası Onaylandı
•  31.01.2013 | Türkiye Gayrimenkul Dağılımı
•  31.01.2013 | 15-16 Aralık Lisanslama Sınav Sonuçları
•  15.11.2012 | 2012 Gayrimenkul Değerleme Lisanslama Sınavları-Aralık
İlk Sayfa    Geri   
1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 
   İleri    Son Sayfa
Toplam sayfa sayısı: 5   Görüntülenen: 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Company
About Us
Our Principles
Our Professional Team
Study Schedule?
Valuation Methods?
Valuation Report Standarts?
Continuous Information Form
Foundation Membership
Anreva in Press


Serviced Sectors
Public
Banking
Audit Sector
Public Corporations
Private Sector
Foreign Investor
Individual Investor
Foundations and Societies


Legislation
Legislation
Articles
News
Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler


Career
IK Policy
Open Positions
IK Form
Contact Us
Address-Sketch
Invoice and Bank Account Information
Request Form
Contact Form
Links
What Can We Do For You?Homepage | Site Map |  Access Conditions  |  Privacy

Ehlibeyt Mh. Ceyhun Atıf Kansu Cd. 1271. Sk. No:15/9 Balgat - Ankara
T: +90 (312) 474 00 74 | F: +90 (312) 474 00 55
W:www.anreva.com.tr | E: bilgi@anreva.com.tr
Written and visual content in the site is provided by ANREVA.
It cannot be copied without permission and cannot be quoted by giving reference. All rights reserved. 2013 ©