Türkçe | English
Yapılacak çalışmaların genel amacı, idarenin ilgili görevlerini yerine getirirken,

  Tamamen ve kısmen kamulaştırılacak arazi ve arsaların parsel düzeyinde değerlerinin takdiri,
  İrtifak hakkı bedeli ile arazi üzerindeki ürün, ağaç ve varlıkların bedellerinin belirlenmesi,
  Kamulaştırma alanı içerisindeki taşınmazların arsa-arazi ayrımlarının yapılması,
  Arsaların yerel ortalama alım-;satım değerleri araştırılarak ortaya konulmasıdır.

İdareler adına yapılacak Kamulaştırma çalışmalarında;

  Kamulaştırma güzergâhı üzerindeki arsa ve arazilerin tamamen veya kısmen kamulaştırılması,
  Arazi üzerinde tesis edilecek geçici işgal veya irtifak hakkı bedellerinin ortaya konulması,
  Kamulaştırma planındaki parsellerin arsa ve arazi olarak sınıflandırılması ve değerlerinin olumlu ve/veya olumsuz yönde etkileyebilecek faktörlerin tanımlanması,
  Arazilerde yaygın olarak yetiştirilen ürünlerin ortalama verimleri, fiyatları, Gayri Safi üretim değerleri, tesis ve üretim masrafları ile arazinin yıllık ortalama net gelirinin araştırılması, arazi cins ve nevilerine göre geçerli kapitalizasyon oranlarının araştırılması,
  Kamulaştırma alanları üzerindeki ürünler, meyveli veya meyvesiz ağaçlar ve diğer varlıkların (su kuyusu, sera, özel kanal ve çit gibi) değerlerinin, kamulaştırma mevzuatı, bilimsel esaslar ve genel kabul görmüş deneyim ve uygulama esaslarına göre takdir edilmesi,
  Arazilerde parsel yüzeyinde birim değerlerin ve kamulaştırma bedellerinin takdir edilmesi ve idare bünyesindeki kıymet takdir komisyonlarına parsel düzeyinde kullanıma uygun raporların sunulması,
  Arsalarda değeri etkileyebilecek faktörlerin tanımlanması, emsal değer artışlarının yapılması, yapılı arsalarda yapıların envanterinin çıkartılması ve toplam kamulaştırma bedellerinin takdir edilmesi ve sonuçların kıymet takdiri komisyonlarına parsel düzeyinde raporlanması,
  Kısmen kamulaştırılan parsellerde kamulaştırmadan arta kalan arazi ve arsaların değerlerinde olabilecek kayıpların ve/veya değer artışlarının araştırılması ve buna göre söz konusu parsellerin tamamen kamulaştırılmasının gerekli olup olmadığına karar verilmesi ve bu yolla ulaşılan sonuçların İdareye raporlanması,
  Araştırma yapılan yatırım güzergâhında uzlaşma sağlanamayan malikler ve kadastro görmemiş parsellerle ilgili olarak açılan davalarda seçilen bilirkişi kurulları tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarının incelenmesi, ilk derece ve yüksek mahkemelerdeki açılan davalarda idareye savunmaya esas teşkil edebilecek raporların parsel düzeyinde hazırlanması ve sunulması,
  İdarenin taşra teşkilatı tarafından yapılan kamulaştırma çalışmalarının incelenmesi ve değerlendirilmesi ve gerektiğinde ilgili birimlere raporlanması gibi hizmetlerin üretilmesi de amaçlanmaktadır.
Clicks : 3992   |   Last Updated: 06.02.2014
Print Page


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Company
About Us
Our Principles
Our Professional Team
Study Schedule?
Valuation Methods?
Valuation Report Standarts?
Continuous Information Form
Foundation Membership
Anreva in Press


Serviced Sectors
Public
Banking
Audit Sector
Public Corporations
Private Sector
Foreign Investor
Individual Investor
Foundations and Societies


Legislation
Legislation
Articles
News
Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler


Career
IK Policy
Open Positions
IK Form
Contact Us
Address-Sketch
Invoice and Bank Account Information
Request Form
Contact Form
Links
What Can We Do For You?Homepage | Site Map |  Access Conditions  |  Privacy

Ehlibeyt Mh. Ceyhun Atıf Kansu Cd. 1271. Sk. No:15/9 Balgat - Ankara
T: +90 (312) 474 00 74 | F: +90 (312) 474 00 55
W:www.anreva.com.tr | E: bilgi@anreva.com.tr
Written and visual content in the site is provided by ANREVA.
It cannot be copied without permission and cannot be quoted by giving reference. All rights reserved. 2013 ©