Türkçe | English

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü

17.12.2009

TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Statünün amacı; Türkiye’de sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunmak üzere kendilerine gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı verilen kişilerin üye olacağı, tüzel kişiliği haiz, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin yapısı, üyelik esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Statü, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin yapısı, üyelik esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Statü, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 40/C ve 40/D maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Statünün uygulanmasında;
a) Birlik: Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğini,
b) Değerleme uzmanı: Gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına sahip kişileri,
c) Kanun: 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
ç) SPK: Sermaye Piyasası Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Birliğin Yapısı, Görev ve Yetkileri ile Birliğe Üyelik Esasları
Birliğin merkezi ve merkez dışı örgütleri
MADDE 5- (1) Birliğin merkezi İstanbul’dadır.
(2) Birlik, yurt içinde merkez dışı örgüt kurabilir.

Üyelik
MADDE 6- (1) Değerleme uzmanlarının, lisans belgelerinin veriliş tarihinden itibaren üç ay içinde Birlik tarafından belirlenen bilgi ve belgelerle birlikte Birliğe üyelik için gerekli başvuruyu yapmaları zorunludur. Bu yükümlülüğe uymayanların lisansı, SPK tarafından süreli veya belirsiz süreli olarak iptal edilir.
(2) Üyelik başvurusunun reddi kararlarına karşı, söz konusu kararın ilgiliye tebliğini izleyen on iş günü içerisinde SPK nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz SPK tarafından kesin olarak karara bağlanır.
(3) Üyelik başvurusundan önce üyeliğe giriş ücretinin 26 ncı madde uyarınca Birlik adına açılan hesaba yatırılması ve ödemeye ilişkin makbuzun başvuru belgeleri ile birlikte ibrazı zorunludur. Giriş ücretini yatırmayan değerleme uzmanlarının üyelik başvuruları kabul edilmez.
(4) Birlik üyeleri, bu Statüye ve Birlikçe alınan kararlara uymak zorundadırlar.
(5) Konut değerleme uzmanlığı lisansına sahip olan kişilerin, talep etmeleri halinde, Birliğe üye olmaları mümkündür. Birliğe üye olan konut değerleme uzmanlığı lisansına sahip kişiler, bu Statüye ve Birlikçe alınacak kararlara uymak zorundadırlar.
(6) Birlik üyelerinin sermaye piyasası mevzuatında belirtilen haller sebebiyle SPK tarafından lisanslarının belirsiz süreli olarak iptal edilmesi durumunda üyelik kayıtları silinir, süreli iptal edilmesi durumunda ise üyelikleri askıya alınır. Üyelik kaydı silme ve askıya alma işlemleri, Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Birliğin amacı ile görev ve yetkileri
MADDE 7- (1) Birliğin amacı; gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesini, Birlik üyelerinin dayanışma ve değerleme faaliyetlerinin gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmalarını, üyelerin mesleki menfaatlerinin korunmasını, haksız rekabetin önlenmesini, mesleki konularda üyelerin aydınlatılmasını ve eğitilmesini sağlamak üzere Kanun ve bu Statü ile verilen görevleri yerine getirmektir. Birlik bu amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak, eğitim ve sertifika vermek, üyelerin sicil bilgilerinin tutulmasını sağlamak.
b) Birlik üyeleri tarafından yürütülen faaliyetlerin adil ve dürüst olması, iş ahlakının ve Birlik üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmalarının sağlanması için sermaye piyasası mevzuatında belirlenen niteliklere aykırılık teşkil etmeyecek şekilde değerleme standartları ve meslek kuralları oluşturarak SPK’ya bildirmek.
c) Haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alarak SPK’ya bildirmek.
ç) Kendisine mevzuatla verilen veya SPK tarafından belirlenen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek ve denetlemek.
d) Bu Statüde öngörülen disiplin cezalarını vermek.
e) Mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek üyeleri aydınlatmak, mesleki konularda ilgili kurum ve kuruluşlara görüş bildirmek ve ilgili konularda üyeleri temsilen ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.
f) Değerleme uzmanları arasında mesleki dayanışmayı güçlendirmek.
g) Bölgesel ve ülke genelinde gayrimenkul değerleri konusunda istatistikler oluşturmak ve yayımlamak amacıyla gayrimenkul bilgi merkezi kurmak.
ğ) Birliğe iletilmesi zorunlu olan konut finansmanı kapsamında yapılan değerlemelere ilişkin bilgilerin, Birliğe gönderimine ilişkin usul ve esasları belirlemek.
h) Üyeleri arasında veya üyeleri ile müşterileri arasında değerleme hizmetleri konusunda uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak; bu amaçla, hakem listesi oluşturarak, tarafların mutabakatı halinde hakem veya hakemleri atamak suretiyle 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde tahkim hizmeti vermek.
ı) Üyelerin, müşterilerine verdikleri hizmetler karşılığında tahsil edecekleri ücret ve masrafların tutarlarına ve sınırlarına ilişkin esasları belirlemek ve SPK’ya bildirmek.
i) Üyeleri hakkında yapılan şikayetleri değerlendirmek ve yapılan işlemin sonuçlarını SPK’ya bildirmek.
j) Yabancı ülkelerin, değerleme konusunda faaliyet gösteren dengi kuruluşları ile her türlü işbirliği yapmak.
k) Amacıyla ilgili konularda, ulusal veya uluslararası mali, iktisadi ve mesleki kurum, kuruluş ve ortaklıklara üye olmak ve/veya hissedar olarak katılmak.
(2) Birlik, alacağı kararlarda ve yapacağı düzenlemelerde Kanuna, bu Statüye, SPK’nın yönetmelik, tebliğ ve kararları ile ilgili diğer mevzuata uymakla yükümlüdür.
(3) SPK, mevzuata aykırılık tespit etmesi halinde Birlikten, yapılan düzenlemelerin iptal edilmesini veya düzenlemelerde değişiklik yapılmasını isteyebilir.
(4) Birlik üyeleri, bu madde kapsamında Birlik tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür.

Birliğin yapamayacağı işler
MADDE 8- (1) Birlik, kuruluş amaçları ile Kanunda ve bu Statüde belirtilenler dışında herhangi bir faaliyette bulunamaz, kendisine Kanun ve bu Statü ile verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantılar düzenleyemez, siyasetle uğraşamaz, siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemez, siyasi partilere maddi yardım yapamaz ve siyasi ilişki ve işbirliği içinde bulunamaz, milletvekili ve mahalli idare seçimlerinde belli adayları destekleyemez. Amaçları dışında veya mevzuata aykırı faaliyet gösteren Birlik sorumlu organlarının görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi için SPK, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Görevlerine son verilen Birlik organları üyelerinin cezai sorumlulukları saklıdır. Birlik organlarının, görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür.

Birliğin organları
MADDE 9- (1) Birliğin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur.

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçimi
MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçimi, Genel Kurul tarafından gizli oyla ve yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.
(2) Seçim yapılacak Genel Kurul toplantılarında Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu başkanı hakim tarafından, bir sandık kurulu başkanı ve iki sandık kurulu üyesi ile bunlar için birer yedek üye atanır. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, sandık kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanağın düzenlenmesinden itibaren iki iş günü içerisinde seçimlere yapılacak her türlü itiraz, hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.

Genel Kurul
MADDE 11- (1) Genel Kurul Birliğin en yüksek karar organı olup, Birlik üyelerinden oluşur.
(2) Genel Kurul her yıl Nisan ayı içerisinde Yönetim Kurulunun daveti ile olağan olarak toplanır.
(3) Genel Kurul gerekli hallerde SPK’nın veya Yönetim Kurulunun daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Denetleme Kurulunun veya Birlik üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır.
(4) Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantısının yerini, gününü, saatini, gündemini, toplantıya katılacak üyelerin listesini ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları kararlaştırır. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasındaki süre onbeş günden az olamaz. Üyelerin en az onda biri tarafından Genel Kurulda görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur.
(5) Genel Kurul toplantılarına ilişkin dördüncü fıkrada belirtilen hususlar ilk toplantı tarihinden en az otuz gün önce SPK’ya bildirilir ve en az onbeş gün önce Türkiye çapında günlük yayım yapan en az iki gazetenin Türkiye baskısında ilan ettirilmek ve Birliğin internet sitesinde yayımlanmak suretiyle üyelere duyurulur. SPK’ya yapılacak bildirim sırasında, gündem maddelerine ilişkin evrak da gönderilir. Seçim yapılacak Genel Kurul toplantılarında ayrıca, seçimlere katılacak Birlik üyelerinin listesi, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu başkanı hakime ilk toplantı tarihinden en az onbeş gün önce tevdi edilir. Hakim gerekli incelemeyi yaparak listeyi ve diğer hususları onaylar.
(6) Genel Kurul toplantısı Birlik merkezinde veya Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı başka bir yerde yapılır. SPK tarafından görevlendirilen gözlemciler oy kullanmaksızın Birlik Genel Kurul toplantısına katılırlar.

Toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 12- (1) Genel Kurulun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda toplantı nisabına bakılmaksızın hazır bulunanlarla toplantı yapılır.
(2) Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Üyelerin sahip oldukları oy sayısı
MADDE 13- (1) Genel Kurulda her üye bir oy hakkına sahiptir. Bir üye şahsını ilgilendiren konularda oy kullanamaz.

Genel Kurul toplantısı
MADDE 14- (1) Genel Kurulda yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür.
(2) Genel Kurulda oylar açıktır. Ancak, Birlik organlarının seçiminde oy verme işlemi gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Genel Kurulca karar verilen hususlarda da gizli oya başvurulur. Genel Kurulun karar vermesi halinde divan başkanı ile katiplerin seçimi açık oyla yapılabilir.
(3) Genel Kurula, mevcut üyeler arasından seçilmiş bir divan başkanı başkanlık eder ve iki katip seçilir. Görüşme tutanakları ve kararlar, divan başkanı ile katipler tarafından imzalanır ve Birlik merkezinde ve varsa merkez dışı örgütlerde üyelerin incelemesi için hazır bulundurulur. Kararların birer örneği toplantıyı izleyen üç iş günü içinde Birlik tarafından SPK’ya gönderilir, ayrıca Türkiye çapında günlük yayım yapan en az iki gazetenin Türkiye baskısında ilan ettirilmek ve Birliğin internet sitesinde yayımlanmak suretiyle üyelere duyurulur.
(4) Genel Kurul kararları, SPK’nın onayı ile veya bu onayın gecikmesi halinde, Genel Kurul kararlarının SPK’ya sunulmasını izleyen otuz gün içinde yürürlüğe girer. Kararın tümünün veya bazı maddelerinin onaylanmaması, Genel Kurulun yeni bir karar vermesini gerektiriyorsa, bu takdirde Genel Kurul, SPK tarafından, gerekliliğin belirlendiği tarihten itibaren, onbeş gün içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

Genel Kurulun görevleri
MADDE 15- (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:
a) Birliğin amaçlarının gerçekleşmesi için gereken kararları almak.
b) Meslek kurallarını belirlemek.
c) Birlik Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek.
ç) Giriş ücretlerini ve yıllık aidatları belirlemek.
d) SPK tarafından gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmış gayrimenkul değerleme şirketlerinden alınan yıllık katkı paylarını belirlemek.
e) Yönetim Kurulunca hazırlanan teşkilat ve personele ilişkin yönetmelikleri onaylamak.
f) Yıllık bütçeyi ve kesin hesabı görüşerek karara bağlamak.
g) Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu görüşmek.
ğ) Yönetim Kurulunun ibrasına ve ibra edilmeyenler hakkında yasal yollara başvurulmasına karar vermek.
h) Denetleme Kurulu raporunu görüşmek ve karara bağlamak
ı) Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
i) Bu Statüde yapılacak değişiklikler hakkında SPK’ya bildirilecek görüşlere ilişkin karar almak.
j) Birliğin görev alanına giren diğer işleri karara bağlamak.
k) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerini belirlemek.

Yönetim Kurulu
MADDE 16- (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Bir asıl ve bir yedek üye SPK tarafından gösterilen, 11/8/2001 tarihli ve 24490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri:VIII, No:34)’in 7 nci maddesinin (b) bendi uyarınca gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı alan adaylar arasından seçilir. Kalan altı asıl ve altı yedek üyeden; üç asıl ve üç yedek üye SPK tarafından değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmış değerleme şirketlerinin sorumlu değerleme uzmanları arasından, üç asıl ve üç yedek üye ise sorumlu değerleme uzmanı sıfatını haiz olmayan değerleme uzmanları arasından seçilir. Aynı değerleme şirketinden birden fazla kişi aynı anda Yönetim Kurulunda yer alamaz.
(2) Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, üyeleri arasından bir Yönetim Kurulu başkanı, bir de başkan vekili seçer.
(3) Adaylar aldıkları oyların sayısına göre sıralanır ve en çok oy alandan başlanmak üzere asıl ve yedek üyeler belirlenir. Asıl ve yedek üyelerin belirlenmesi sırasında, eşit miktarda oy alan üyeler arasından seçim yapılmasının zorunlu olması halinde, kura çekme yöntemi uygulanır.
(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir, ancak her üye en fazla iki dönem görev yapabilir. Herhangi bir sebeple dönem içinde asıl üyeliklerden biri boşalır ise, Yönetim Kurulu bu üyenin görev süresini tamamlamak üzere, boşalan asıl üyenin yedeklerinden en fazla oy alanı Yönetim Kurulu üyeliğine tayin eder. Yönetim Kurulu başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyenin görev süresini tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri, seçilen yeni Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte toplanarak yeni Yönetim Kurulu başkanını seçer. Yönetim Kurulunun toplu olarak görevinden ayrılması veya üye sayısının beşten aşağıya düşmesi ve boşalan üyelikler yerine atanacak yedek üye kalmaması halinde Genel Kurul, Denetleme Kurulu veya SPK tarafından olağanüstü toplantıya çağırılır ve eski Yönetim Kurulunun görev süresini tamamlamak üzere boş üyelikler için seçimler yapılır.
(5) Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir nedenle lisanslarının süreli veya belirsiz süreli olarak iptal edilmesi halinde üyelikleri kendiliğinden sona erer.
(6) Yönetim Kurulu üyelerine yaptıkları görev karşılığında, huzur hakkı dışında, her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ödeme yapılamaz.

Yönetim Kurulu toplantıları
MADDE 17- (1) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu ayrıca Birlik işleri ihtiyaç gösterdikçe Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim Kurulu başkanının bulunmaması halinde ise başkan vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Her Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılmasını yazı ile Yönetim Kurulu başkanından isteyebilir. Yönetim Kurulu, Birlik merkezinde veya Yönetim Kurulu başkanının uygun göreceği başka bir yerde toplanır. Toplantı gündemi genel sekreter tarafından Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine gönderilir. Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üyelerden en az beşinin toplantıya katılması gerekir. Kararlar, Yönetim Kurulu üyelerinin en az dördünün olumlu oyuyla alınır.
(2) Yönetim Kurulu üyesinin mazeretsiz olarak art arda üç toplantıya katılmaması durumunda, üye istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu, 16 ncı maddedeki esaslar çerçevesinde yeni Yönetim Kurulu üyesini tayin eder.
(3) Yönetim Kurulu üyeleri, doğrudan veya dolaylı olarak kendilerini, üstsoyundan ve altsoyundan biriyle, eşi ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarını ve varsa görev yaptıkları değerleme şirketini veya çalışanlarını ilgilendiren kararların alınmasında toplantılara katılamaz ve oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 18- (1) Yönetim Kurulu Birliğin yürütme organıdır ve görevleri şunlardır:
a) Birliğin görevleri arasında yer alan ve Genel Kurulun yetkileri dışında kalan konularda kararlar almak.
b) Üyeliğe kabul başvurularını karara bağlamak.
c) Meslek kuralları ile teşkilata, personele ve üyelere ilişkin düzenlemeleri SPK’nın da onayını alarak hazırlayıp Genel Kurula sunmak.
ç) Değerleme işlemlerinde uygulanan usullerde birlik sağlanmasına ilişkin standartlar oluşturmak.
d) Birlik adının üyeler tarafından kullanılmasına ilişkin esasları belirlemek.
e) Değerlendirme ve disiplin komitesini oluşturmak ve çalışma esaslarını belirlemek.
f) Birlik içinde faaliyet gösteren komitelerin ihtiyaçlarını karşılamak.
g) 24 üncü maddede öngörülen disiplin cezalarını vermek, disiplin cezalarının ilgililere tebliğ edilmesini sağlamak ve değerlendirme ve disiplin komitesi tarafından alınan kararların gereklerini yerine getirmek.
ğ) Birlik genel sekreterini ve diğer personeli atamak ve ücretlerini belirlemek.
h) Birlik işlerinin yürütülmesi ile ilgili çalışma komiteleri oluşturmak ve çalışma esaslarını belirlemek.
ı) Birlik bütçesi ve kesin hesabı ile faaliyet raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
i) Birlik gelirlerinin tahsilini sağlamak ve takibini yapmak.
j) Üyelerin işlemleri hakkında Birliğe verilecek periyodik rapor ve bilgileri saptamak.
k) Bu Statüde yapılacak değişiklikler hakkında SPK’nın da onayını alarak Genel Kurula öneride bulunmak.
l) Mevzuat ve bu Statü ile verilen diğer işleri yapmak.

Yönetim Kurulu karar defteri
MADDE 19- (1) Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa bağlanır ve en geç bir ay içinde karar defterine yazılıp başkan ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
(2) Yönetim Kurulu kararları, aralarında açık bırakılmamak ve satır aralıklarında çıkıntı olmamak kaydıyla, noterden onaylanmış birbirini izleyen sayfa numaralı ciltli deftere, metnin sıhhatinden hiçbir şekilde şüpheyi gerektirmeyecek bir biçimde tarih ve numara sırasıyla yazılır.

Denetleme Kurulu
MADDE 20- (1) Denetleme Kurulu, Genel Kurulca, Yönetim Kurulu üyesi olmayan üyeler arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Aynı değerleme şirketinden birden fazla kişi aynı anda Denetleme Kurulunda yer alamaz.
(2) Adaylar aldıkları oyların sayısına göre sıralanır ve en çok oy alandan başlanmak üzere asıl ve yedek üyeler belirlenir. Asıl ve yedek üyelerin belirlenmesi sırasında, eşit miktarda oy alan üyeler arasından seçim yapılmasının zorunlu olması halinde, kura çekme yöntemi uygulanır.
(3) Denetleme Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler, ancak her üye en fazla iki dönem görev yapabilir. Herhangi bir sebeple dönem içinde asıl üyeliklerden biri boşalır ise, bu üyenin görev süresini tamamlamak üzere, boşalan asıl üyenin yedeklerinden en fazla oy alanı Denetleme Kurulu üyesi olarak seçilir. Denetleme Kurulunun toplu olarak görevinden ayrılması veya asıl üye sayısının ikiden aşağıya düşmesi ve boşalan üyelikler yerine atanacak yedek üye kalmaması halinde Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağırılır ve eski Denetleme Kurulunun görev süresini tamamlamak üzere boş üyelikler için seçim yapılır. Denetleme Kurulu üyelerinin herhangi bir nedenle lisanslarının süreli veya belirsiz süreli olarak iptal edilmesi halinde üyelikleri kendiliğinden sona erer.
(4) Denetleme Kurulu, Birliğin bütün hesapları ve işlemlerini inceleyerek, Birliğin çalışmaları hakkındaki görüşlerini bir raporla Genel Kurulun olağan toplantılarına sunmakla görevlidir.
(5) Denetleme Kurulu üyeleri istedikleri takdirde, oy hakkı bulunmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler ve gerekli gördükleri konuların Yönetim Kurulu gündemine alınmasını teklif edebilirler.
(6) Denetleme Kurulu üyelerine yaptıkları görev karşılığında, Genel Kurulca belirlenecek ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenen huzur hakkını aşmayacak tutardaki ücret dışında, her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ödeme yapılamaz.

Birlik başkanı
MADDE 21- (1) Yönetim Kurulu başkanı aynı zamanda Birliğin de başkanıdır. Başkan, Birliğin en üst amiri olup, Birliğin genel yönetimi ve temsili ile görevlidir; idari merciler ve yargı mercileri ile üçüncü kişilere karşı Birliği temsil eder ve Statü, ilgili mevzuat, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Birliği yönetir.
(2) Birlik başkanının görevinde bulunmadığı hallerde Birlik başkanına verilmiş olan görev ve yetkilerin kesintisiz olarak yürütülmesi, başkan vekili tarafından sağlanır.

Genel sekreter
MADDE 22- (1) Birliğe ilişkin iş ve işlemler genel sekreter tarafından yürütülür. Genel sekreter Yönetim Kurulu tarafından atan
Okunma Sayısı: 2453   |   Güncelleme Tarihi: 17.12.2009
Sayfayı Yazdır


  Diğer Haberler
•  27.11.2014 | Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik Tam Metni!
•  12.04.2014 | Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi
•  12.04.2014 | Yangın Söndürme-Kurtarma Ve Koruma Eğitimi
•  06.01.2014 | 2014 Ekspertiz Asgari Ücret Tarifesi
•  06.01.2014 | Konut Taşıt ve Tüketici Kredilerine İlişkin Sınırlamalarda Değişiklikler
•  09.12.2013 | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
•  09.12.2013 | TAKBİS Sistemine Erişim Protokolü
•  15.03.2013 | Sermaye Piyasasında Değerleme Faaliyetinde Bulunacak Değerleme Kuruluşlarına ve Değerleme Faaliyetine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı Hakkında Basın Duyurusu
•  15.03.2013 | 2013- Arsa ve Arazilerin Metrekare Birim Değerlerinin Tespitine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlanmıştır
•  15.03.2013 | Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Yasası Onaylandı
İlk Sayfa    Geri   
1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 
   İleri    Son Sayfa
Toplam sayfa sayısı: 5   Görüntülenen: 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurumsal
Biz Kimiz?
İlkelerimiz
Profesyonel Ekibimiz
Nasıl Çalışırız?
Nasıl Değerleme Yapıyoruz?
Nasıl Raporlarız?
Sürekli Bilgilendirme Raporu
Üye Kuruluşlar
Basında Anreva


Hizmet Sektörleri
Kamu
Bankacılık
Bağımsız Denetim Şirketleri
Halka Açık Anonim Ortaklıklar
Özel Sektör
Yabancı Yatırımcılar
Bireysel Yatırımcılar
Vakıflar ve Dernekler


Mevzuat
Yasal Mevzuat
Makaleler
Haberler
Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler


Kariyer
İK Politikası
Açık Pozisyonlar
İK Formu
İletişim
Adres & Kroki
Fatura Bilgilerimiz
Talep Formu
İletişim Formu
Faydalı Köprüler
Sizin için Ne Yapabiliriz?



Anasayfa | Site Haritası | Kullanım Şartları | Gizlilik İlkeleri

Güzeltepe Mah. Ahmet Mithat Efendi Cad. No: 60/4 Çankaya ANKARA
T: +90 (312) 474 00 74 | F: +90 (312) 474 00 55
W:www.anreva.com.tr | E: bilgi@anreva.com.tr
Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik ANREVA tarafından sağlanmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz,
kaynak gösterilerek iktibas edilemez. Her hakkı saklıdır. 2013 ©