Tarih: 23.01.2019
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/HaberYazdir.aspx?ID=3076&IcerikID=3201

Maden Değerleme

11.11.2013 09:39:55 AM


Bir maden yatağının değerlendirilmesi jeolojik özelliklerinin tespitinden, ocağın işletmesine kadar geçireceği bütün safhaları, üretim planlamasından ekonomik analizlere kadar bütün hesaplamaları kapsar.

Arama çalışmaları ve sondaj veri tabanının oluşturulması bütün değerlendirme çalışmalarının da temelini oluşturur. Cevher yatağının, öncelikle, sınırları, boyutları, hacmi, kapladığı alan, rezerv miktarı bulunmalıdır. Bu konuda geliştirilmiş çeşitli yöntemler mevcuttur. Bahsi geçen özellikler elde edildikten sonra yapılacak madencilik çalışmasının ekonomik olup olmadığı gündeme gelecektir.

Madenlerin değerlendirmesi, bir tür yeraltını görebilme ve görüntülemekte kullandığımız sondaj kuyuları ve numune neticelerinin yorumlanmasıyla başlar. Sondaj kuyularının kompozit (bileşik) değerleri hesaplanarak, kuyulara ait x,y (E,N) koordinatlarında tek kalınlık, tenör bilgisi elde edilir (kuyu kompozit değeri). Muhtemel ocak basamak seviyeleri dikkate alınarak da basamak kompozit değerleri hesaplanabilir.

Sonraki safhada değerleri bilinen koordinatlardan yararlanarak bu bilginin sahaya yayılma (extension) çalışması yer alır. Bu manada, klasik (üçgenleme, poligon, ters mesafe karesi), jeoistatistik ve gelişmiş bilgisayar destekli yöntemler (yapay sinir ağları) yer almaktadır.

Sahaya muntazam olarak yayılan (ızgara-grid) sondaj bilgileri ışığında alan, hacim ve rezerv hesapları yapılabilir. Ayrıca saha boyunca alınan paralel kesitler de bu tür hesaplamalarda kullanılan klasik yöntemlerdendir. Alan ve hacim formülleri kullanılarak rezerv için gerekli bilgiler elde edilir. Sahanın üç boyutlu modellemesi, hem görsel hem de sayısal açıdan ulaşılması istenen bir sonuçtur. Rezerv hesaplarından sonra, fizibiliteye ve optimum saha sınırlarına yönelik çalışmalar başlayacaktır.

devamı için lütfen tıklayınız...