Tarih: 23.01.2019
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/HaberYazdir.aspx?ID=3076&IcerikID=90

Gayrimenkul Sertifikası

18.04.2013 12:00:00 AM


Gayrimenkul Sertifikası: Konut Alımında Yeni Sistem

Gayrimenkul sertifikası belirli bir gayrimenkul projesini gerçekleştirmeyi üstlenenler tarafından, inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen menkul kıymetlerdir. Nominal değerleri eşit ve hamiline yazılı olarak ihraç edilirler.

Gayrimenkul sertifikası ihraç edenlerin edimlerinin ve bu edimlerin yerine getirilmemesi halinde ortaya çıkacak cezai şartların bir banka tarafından garanti edilmesi zorunludur. Sertifika ihracı karşılığında elde edilen para banka tarafından açılan özel bir hesapta toplanır ve bu para vekilin özen borcu çerçevesinde bankaca gelir elde edilecek şekilde ihraççı adına değerlendirilir.

Gayrimenkul sertifikasına sahip olanlar, ellerinde eğer yeterli sayıda sertifika varsa sertifikada belirlenen tarihte inşa edilen gayrimenkulün bağımsız bir bölümünü alabilirler. Bu hakkını kullanmak istemeyenler yada yeterli sayıda sertifikaya sahip olmayanlar izahname ile ilan edilen oranda faiz veya gayrimenkulün sertifika sahiplerince talep edilmeyen bölümünün banka tarafından açık artırma ile satılması sonucu elde edilen gelirden payları oranında hesaplanan tutarı da talep edebilirler.

Tebliğ Taslağı Hazırlandı


Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Sertifikası Tebliğ Taslağı ile planlanan düzenlemede, gayrimenkul almak isteyen yatırımcılar tarafından, ihraç sırasında ve projenin tamamlanmasına kadar geçecek süre boyunca borsadan gayrimenkul sertifikası satın alınmak suretiyle gayrimenkul bedelinin aşamalı olarak ödenebilmesine imkan sağlanacağı bildirildi.

SPK tarafından yapılan açıklamada, uzun bir süredir uygulama alanı bulamayan gayrimenkul sertifikalarına işlerlik kazandırma amacıyla Kurul'un "Seri: III, No: 19 sayılı Gayrimenkul Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" güncellenmesi üzerinde yürütülen çalışmaların nihai aşamaya geldiği kaydedildi.

Tebliğin Önemi:

Açıklamada, "Kurulumuzca hazırlanan yeni Gayrimenkul Sertifikası Tebliğ Taslağı ile, inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gayrimenkul sertifikası ihracına imkan tanınmaktadır" denildi.

Gayrimenkul Serifikasının Getirileri:

Gayrimenkul sertifikalarının, yatırımcılarını konut veya işyeri sahibi yapan ya da yatırımcılarına gayrimenkul projelerinde oluşan değer artışından yararlanma hakkı veren bir sermaye piyasası aracı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnşaat sektöründe 2002 yılından bu yana gözlenmekte olan yüksek büyüme oranları ile son dönemde hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri dikkate alındığında, gayrimenkul sertifikaları ile bir yandan inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansman ihtiyacını karşılama, diğer yandan yatırımcılara gayrimenkul sektörüne özgü alternatif bir yatırım aracına yatırım yapabilme imkanı sağlanmış olacaktır.

Gayrimenkul almak isteyen yatırımcılar tarafından, ihraç sırasında ve projenin tamamlanmasına kadar geçecek süre boyunca Borsa'dan gayrimenkul sertifikası satın alınmak suretiyle gayrimenkul bedelinin aşamalı olarak ödenebilmesine imkan sağlanacaktır."

Açıklamaya göre, gayrimenkul sahibi olmak istemeyen veya istemekle birlikte yeteri kadar sertifika alamayan yatırımcıların, vade öncesinde borsada satış yaparak veya vade sonunda yapılacak açık artırma sonucu elde edilecek fonun sahip olunan gayrimenkul sertifikası ölçüsünde yatırımcılara dağıtılması suretiyle proje değer artışından yararlanmaları mümkün olacak.

Gayrimenkul sertifikaları faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapmak isteyen yatırımcı gruplarının ihtiyaçlarını karşılamaya uygun olarak tasarlanacak.

Gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul projelerinde yaşanabilecek olası fiyat düşüşlerine karşılık yatırımcıları asgari seviyede koruyacak bir opsiyon içerecek.

Gayrimenkul sertifikası ihraçlarının önünü tıkayan banka garantisi istenmesi zorunluluğu yerine gayrimenkul sertifikası ihracı karşılığında elde edilen fonun, aracı kuruluş tarafından ihraççı adına değerlendirilerek, projenin tamamlanma oranına göre ihraççının hesaplarına aktarılması esası getirilecek.

İhraççılar tarafından gerçekleştirilmek istenen bir gayrimenkul projesinin yalnızca tebliğ ile belirlenen orandaki kısmı gayrimenkul sertifikası ihracına konu olabilecek.

Gayrimenkul sertifikaları, projenin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlere ilişkin belirli bir metrekaresini temsilen ihraç edilebilecek.

Bahse konu değişiklikleri içeren Gayrimenkul Sertifikası Tebliğ Taslağı'nın kısa bir süre içerisinde kamuoyunun görüşüne açılmasının planlandığı ifade edildi.

Kaynak: A.A.