Tarih: 17.12.2018
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/HaberYazdir.aspx?ID=3078&IcerikID=100

Taşınmaz Değerleme Günleri Sona Erdi.

17.12.2009 08:58:52 AM


DEĞRLEME SEKTÖRÜNDE BİR İLK; TAŞINMAZ DEĞERLEME GÜNLERİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin, taşınmaz değerleme alanında bugüne değin yapılan çalışmaları değerlendirmek, yapılamayanları ortaya koymak, yapılması gerekenleri tanımlamak, bir yol haritası, bir strateji belirlemek, görev tanımlarına ve eylem planlarına ulaşmak amacıyla organize ettiği 20-21 Kasım 2009 tarihlerinde düzenlenen "Taşınmaz Değerleme Günleri 2009" sona erdi. Şirketimiz Genel Müdürü Cem Erkan,Genel Müdür Yardımcısı M.Kemal Ketrez ve Sorumlu Değerleme Uzmanı Ayten Özçelik’in de katıldığı ve 2 gün boyunca 600 dolayında katılımcının da yer aldığı etkinlikte 6 oturum ve 1 forum gerçekleştirildi.

20 Kasım Cuma günü açılış konuşmalarının ardından ilk oturumda yabancı konukların uluslararası deneyimleri ile değerleme uzmanlarının mesleki davranış ilkelerinin önemi ve etik kodlar üzerinde durdular. Dünyadaki değerleme kuruluşlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler verdiler.

"Türkiye‘de Değerlemede Var Olan Durum ve Model Arayışları" başlıklı oturumda; Sermaye Piyasası Kurulu temsilcileri, lisanslama sınavları ve şirketlere lisans verilme aşamaları ile kurulması yasa gereği olan Değerleme Uzmanları Birliği çalışmalarına ilişkin bilgiler verdiler. Değerleme uzmanlığı meslek kanun taslakları, uzmanların profilleri ile taşınmaz değerleme bilgi sistemleri ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

İlk günün son oturumunda Kamu Kurumları‘ndaki değerlemeler masaya yatırıldı. Özellikle kamulaştırma amaçlı değerlemeler sırasında uyulması gereken kuralların çerçevesinin çizildiği oturumda yargı açısından da değerlemeye bakış açısı, saptanan yetersizlikler ve Yargıtay‘ın bu yasal boşlukları kapatmak üzere geliştirdiği içtihatlar ortaya konuldu.

Etkinliğin ikinci günü TMMOB‘ye bağlı odaların değerlemeye yaklaşımlarının aktarıldığı oturumla başladı. Tutsat Yasası‘nın bir paragrafında kurulması öngörülen Değerleme Uzmanları Birliği‘nin iptali için Anayasa Mahkemesi‘ne dava açıldığı konusu vurgulanarak, "değerlemenin bir uzmanlık alanı olduğu, meslek olmadığı" belirtildi. Değerleme uzmanlığının birçok disiplinin birlikte çalışmasını gerektiren bir alan olduğu ve birlikte çalışma kültürünün yaratılması gerektiği belirtildi. Şehir Plancıları, Mimarlar, İnşaat ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odaları’nın konuya bakışları ortaya konuldu.

"Değerleme Süreçleri ve Özel Konular" oturumunda, örnek değerleme projeleri ve teknik konulara yer verildi. Özellikle sektörde çalışan birçok değerleme uzmanının ilgiyle izlediği oturumda, şerefiyelendirme, kentsel dönüşüm, indirgeme oranları ve kapitalizasyon oranları konusunda edinilen deneyimler aktarıldı. İstanbul ve Bursa‘dan örnek uygulama projeleri de izleyicilerle paylaşıldı.

Taşınmaz Değerleme Günleri‘nin son oturumunda konut finansmanı ve değerleme sorunları tartışıldı. Dünyayı bunalıma sürükleyen Mortgage‘nin finansal bir balon olduğu ve kapitalizmin iflas ettiği vurgulanarak, Mortgage sisteminin finans merkezleri ve bankalar lehine değil, tüketicilerin lehine düzenlenmesi gerektiği ifade edildi. Bankaların konut kredilerine yönelik değerlemeler ile değerleme alanında yaşanan sorunlar da ayrıntılı olarak ele alındı.

Etkinlik "Türkiye Taşınmaz Değerleme Modelini Tartışıyor!" başlıklı forum ile son buldu. Forumda özellikle değerleme uzmanlarının özlük haklarının ve çalışma koşullarının düzeltilmesi gerektiği üzerinde durularak, bundan sonra gerçekleştirilmesi gereken mücadele yolları arandı. Sektördeki eğitim eksikliği, yasal mevzuatın yetersizliği, bilgi ve veriye ulaşmada yaşanan sorunlar, asgari ücret politikalarının yanı sıra Türkiye‘ye uygun model arayışları tartışıldı.