Tarih: 25.05.2020
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/IcerikYazdir.aspx?ID=3085&IcerikID=3159

Riskli Yapılar için Değerleme


Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Ya Da Herkes Tarafından Söylendiği Gibi Kentsel Dönüşüm
6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakındaki kanun 30 mayıs 2012 ve yönetmeliği 4 ağustos 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.

Yapımızın riskli olup olmadığını nasıl tespit edebiliriz ve yapılması gereken işlemler nedir ?
• Tüm yapılar için risk raporu hazırlatılabilir, yani konut, dükkan, otel, fabrika aklınıza gelebilecek her yapı için.

• Risk tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilmiş kuruluşlara başvurmamız gerekiyor. Bu kuruluşların listesi bakanlığın internet sayfasında yayımlanmaktadır.

Risk tespiti için kimler başvurabilir ; bir yapıda arsa payı olan malik ya da kanuni temsilcisi başvuruda bulunabilir, yani bu tespit için kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş olma şartı yoktur.

Yapınız yapılan denetleme sonucunda riskli yapı olarak tespit edilirse süreç nedir ?
• Yapının riskli olduğu tapu sicilinde beyanlar hanesinde belirtilecektir. Tapu müdürlüğü tarafından o yapıdaki hak sahiplerine ulusal adres veri tabanındaki adresleri esas alınarak tebligat gönderilecektir

• Bu tebligat; yapının riskli olduğunun tespit edildiğini, 60 günlük sürede yapının yıkılabileceğini, hak sahiplerinin bu tespite 15 günlük sürede itiraz edebileceklerini bildirir.

• Riskli yapının yıkım masrafları maliklerce arsa payı oranında ödenecektir, maliklerin belirtilen sürede yıkımı gerçekleştirmemesi halinde ilgili mülki amirlik tarafından yıkım gerçekleştirilir ve hak sahiplerinin tapu kayıtlarına hisseleri oranında müşterek ipotek belirlemesinde bulunulur.

• Riskli bir yapının yıkım öncesinde yasa kapsamında uygulama yapılmasını engelleyen bir durum yoktur. Buna karşın yıkım sonrası uygulama yönetmeliği çerçevesinde yıkımı takip eden 30 gün içinde işlemler başlatılmalıdır.

• Aksi takdirde bakanlık tarafından acele kamulaştırma yoluna gidilebilecektir.

Riskli yapıların yıkıldıktan sonra ne yapılacağı konusundaki uygulama süreci için maliklerin oy birliği ile hareket etmesi gerekmektedir. Oy birliğinin sağlanamaması durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu’ nun yetki verdiği
ANREVA GAYRİMENKUL DEĞERLEME gibi bir lisanslı değerleme şirketine riskli yapının değeri tespit ettirilir ve bu rapor maliklere dağıtılır, maliklerden herhangi birisi tüm malikleri toplantıya çağırır ve riskli yapı malikleri hak sahibi oldukları hisseleri oranında en az 2/3 çoğunluk ile karar verecektir.