Tarih: 22.02.2019
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/IcerikYazdir.aspx?ID=33&IcerikID=33

Kamu


  Atıl durumdaki gayrimenkuller için proje geliştirme ve bu projelere göre verimlilik ve fizibilite analizleri.
  Tahsili gecikmiş kamu alacaklarının tahsil edilmesi için ; borçlu ile anlaşarak borcun vadelendirilmesinde teminat olarak alınacak yada ilgili icra yoluyla satışına geçilecek gayrimenkulün değer tespiti.
  4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 8. Maddesi kapsamında, kamulaştırma çalışmalarına esas teşkil eden gayrimenkul değerleme raporlarının düzenlenmesi.
  Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu madde 17 kapsamındaki, koruma amaçlı imar planları nedeniyle yapılacak aktarım işlemlerinde kullanılmak üzere yapılacak rayiç değer denkleştirmeleri.
  Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi hakkındaki 4706 sayılı kanunun 7. Maddesi kapsamında ; hazineye ait taşınmazların satışı, kiralanması, tahsisi ve sınırlı ayni hak tesislerinde, rayiç bedel tespit edilmesi.
  Proje ile değerlendirilecek gayrimenkullerde “en uygun ve en verimli” projenin seçilmesine yönelik yapılacak ; ihale süreci oluşturma ve proje değerlendirme çalışmaları.
  Kamu kurum ve kuruluşlarınca satın alınacak veya kamuya ait satılacak gayrimenkullerin piyasa rayiç değer tespitleri.
  Kamu kurum ve kuruluşlarınca kiralanacak veya kamuya ait kiraya verilecek gayrimenkullerin kira değer tespitleri.
  Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili, kamu kuruluşları ve belediyeler adına yapılan gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemeleri, Kentsel dönüşüm projelerini yönetmek, matematiksel paylaşım modellemelerini oluşturmak ve yapılmasını sağlamak.
  Gayrimenkuller ile bunlara bağlı hak ve faydalardaki vergi matrahlarının tespiti için yapılan değerleme çalışmaları.
  Kamu malları değerlemesi ve Kamu tahsis hakları değerlemesi.