Tarih: 12.12.2018
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/IcerikYazdir.aspx?ID=34&IcerikID=34

Bankacılık


  Yatırım projeleri için finansman analizleri, proje fizibilite analizleri.
  Satışa sunulan gayrimenkullerin günün rayicine göre değer tespiti.
  Teminat olarak alınacak gayrimenkul ipotekleri için değer tespiti.
  Gayrimenkuller ve buna bağlı hakların hukuki durum analizleri.
  Gayrimenkullerin hukuki durumlarında ortaya çıkan kanuna ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve bunların gayrimenkul değerine etkilerinin tespiti.
  Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması.
  En iyi ve En verimli kullanım analizleri.
  Daha önce ekspertiz raporu tanzim edilen gayrimenkullerin üzerinde bir yıl geçmesini müteakip mukayeseli ekspertiz raporu.
  Tahsili gecikmiş alacaklara intikal etmiş firmalarla ilgili icra yoluyla satışına geçilecek gayrimenkulün satış öncesi değer tespiti
  Gayrimenkulün tapu kayıtları, kadastro ve imar durumları ve diğer kanuni mükellefiyetleri incelemesi.
  Problemli gayrimenkul için durum tespit raporu ya da görüş raporu düzenleme.
  Sermaye Piyasası Kanunun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakların teminatı olan gayrimenkullerin belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiri.
  Portföyde yer alan gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin alım veya satımı amacıyla değer tespiti.
  Kiralama ve leasing işlemlerine konu olan gayrimenkullerin değerinin belirlenmesi.