Tarih: 18.02.2019
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/IcerikYazdir.aspx?ID=35&IcerikID=35

Bağımsız Denetim Şirketleri


  Kurumlar Vergisi Kanunu 13. Madde de açıklanan Transfer Fiyatlandırılması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı kapsamında olan, Ortaklar tarafından şirket sermayesine konulacak, şirkete satılacak yada şirkete kiralanacak gayrimenkullerin, transfer fiyatlandırmasının piyasa rayiç değerlerinde olup olmadığının ve emsallere uygunluk ilkesini sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi için yapılan değerleme çalışmaları,
  Şirketler tarafından satışa sunulan ya da satın alınacak olan gayrimenkuller için günün rayicine göre değer tespitleri,
  Şirket portfoyündeki gayrimenkuller için En iyi ve En verimli kullanım analizleri,
  Kiralanacak veya kiraya verilecek gayrimenkullerin kira değer tespitleri,
  Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan;
  (TMS 16) “ Maddi duran varlıklara ilişkin”
  (TMS 17) “ Kiralama işlemlerine ilişkin”
  (TMS 36) “ Varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin”
  (TMS 38) “Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin”
  (TMS 40) “ Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin” Tebliğler kapsamında yapılan emsal ve piyasa rayiç değer tespitleri,
  Ortaklık portföyünde yer alan ve yıl içerisinde herhangi bir nedenle rayiç değeri tespit edilmemiş olan varlıkların yılsonu değerlerinin tespiti,
  Muhasebe kayıtlarında demirbaş olarak bulunan ancak amortisman nedeniyle defter değerleri olmayan her türlü makine ve techizat için piyasadaki ikinci el veya hurda değer tespitleri,
  Şirket birleşme, devir ve ele geçirmelerde şirket aktifinde bulunan gayrimenkullerin değerlerinin tespiti.