Tarih: 23.01.2019
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/IcerikYazdir.aspx?ID=37&IcerikID=37

Özel Sektör


  Yatırım projeleri için fizibilite ve getiri analizleri,
  Satışa sunulan yada satın alınacak gayrimenkullerin günün rayicine göre değer tespiti,
  Gayrimenkul ve buna bağlı hak ve faydaların sigorta işlemlerine esas olan değerlerinin tespiti, (ön ekspertiz)
  Teminat olarak alınacak gayrimenkul ipotekleri için değer tespiti,
  Gayrimenkuller ve buna bağlı hakların hukuki durum analizleri,
  Gayrimenkullerin hukuki durumlarında ortaya çıkan kanuna ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve bunların gayrimenkul değerine etkilerinin tespiti,
  Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması,
  En iyi ve En verimli kullanım analizleri,
  Kiralanacak veya kiraya verilecek gayrimenkullerin kira değer tespiti,
  Tahsili gecikmiş alacaklara intikal etmiş firmalarla ilgili icra yoluyla satışına geçilecek gayrimenkulün satış öncesi değer tespiti,
  Gayrimenkulün tapu kayıtları, kadastro ve imar durumları ve diğer kanuni mükellefiyetleri incelemesi,
  Problemli gayrimenkul için durum tespit raporu ya da görüş raporu düzenleme,
  Kiraya verilmek üzere gayrimenkul kiralanması için değer tespiti,
  Gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için, yasal prosedüre uyulduğunun ve gerekli belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğunun tespit edilmesi,
  Gayrimenkul açık artırma yada tasfiye satışları için değer tespitleri,
  Veraset intikaliyle gelen gayrimenkullerin özellikleri ve piyasa koşullarına göre eşit olarak paylaşımı için yapılan değer ve hukuki durum tespitleri,
  İsim hakkı, Marka değeri, Kullanım hakkı, Lisans, Şerefiye gibi maddi olmayan duran varlıkların değerlemeleri.